కథలు

ఎనిగ్మా
ఎనిగ్మా
- - పి. విక్టర్ విజయ్ కుమార్
triangle lives
ముక్కోణపు జీవితాలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
murthy uncle
మూర్తి బాబయ్య
- ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్

నవలలు

nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్
katyayani
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
premiste emavutundi
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి